สถาปัตย์ และสิ่งสำคัญ

sample69

พระจุฬามณีเจดีย์

sample69

หอไตร

sample69

พระเจดีย์และศาลารายพระวิหาร

sample69

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

sample69

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร

sample69

พระอรุณหรือพระแจ้ง

sample69

พระวิหาร

sample69

พระประธาน พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก

sample69

พระเจดีย์ ๔ องค์