ศาสนากิจพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก

#วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

#ศาสนากิจพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

____ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

____ การนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงกราบราบ จากนั้น เจ้าพนักงานอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ ๗๗ รูปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และถวายพรพระ จบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประเคนภัตตาหารถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีไปประเคนแด่ประธานสงฆ์ ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ

_____ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี ๗๗ พระองค์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงจากพระโกศและสุสานหลวงพร้อมแล้ว ประธานองคมนตรีทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สำรับแรก พระสงฆ์สดับปกรณ์ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วพระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์ผ้าคู่เป็นเที่ยวๆ จนครบจำนวน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงกราบราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เป็นเสร็จการ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มแชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ