สลากภัต วัดอรุณราชวราราม วันเข้าพรรษา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สลากภัต วัดอรุณราชวราราม เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแด่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดย การจับสลากเพื่อแจกภัตตาหาร หรือ ปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดย สลากภัตนับเนื่องในสังฆทานมีอานิสงส์มากเพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้  ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมดเพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรุปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้  นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ ในประเทศไทย มีประเพณีสลากภัต ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก ตามวัดต่างๆ โดยจัดในช่วงเดือน ๖ จนถึงเดือน ๘ซึ่งเป้นช่วงที่ผลไม้อุดมสมบูรณ์ โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาญาติโยม ทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และสำรับคาวหวานไปตั้งเป็นสลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้นๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไป

ภาพ สลากภัต วัดอรุณราชวราราม
วันเข้าพรรษา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   
 
 
 
 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ