คณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดยพระธรรมรัตนดิลก ร่วมกันทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

___คณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดยพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
___ร่วมกันทำสามีจิกรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ