การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

#วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.

 พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในการประชุมพระภิกษุ-สามเณรวัดอรุณราชวรารามสมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเผือกวิทยาประสาธน์
ในการนี้พระเดชพระคุณฯได้มอบใบแต่งตั้งให้
"นายพิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส" เป็นไวยาวัจกรวัดอรุณราชวรารามด้วย


        


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ