ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสที่เข้ามามอบถวายเครื่องหมาย SHA

 #วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) ผจล.เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรี นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในโอกาศที่เข้ามามอบถวายเครื่องหมาย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ มี ๓ องค์ประกอบ คือ
๑. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
๒. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
๓. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีรายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภทกิจการเพิ่มเติม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ต่อไป
นสพ.สยามโฟกัสไทม์:
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายเครื่องหมาย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวให้วัดอรุณฯ https://www.siamfocustime.com/?p=24814


สำนักงานกลางวันอรุณ รายงาน...smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ