คณะศรัทธาญาติธรรมร่วมกันถวายเทียนพรรษาไว้ในพระวิหารหลวงวัดอรุณราชวราราม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

____คณะศรัทธาญาติธรรมร่วมกันถวายเทียนพรรษาไว้ในพระวิหารหลวงวัดอรุณราชวราราม
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile

แชร์บน