พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก)(คืน๒๑)

#วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
__ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระสุนทรกิจจาภิรักษ์(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะ ๓ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
__พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ผจล.วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมกถึก
__พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
__โดยมีพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นองค์ประธานในพิธี
__ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน...smile


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ