เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น "พระธรรมรัตนดิลก"

ขอเชิญศิษยานุศิษย์มุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ
พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา
เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น "พระธรรมรัตนดิลก"
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม
พระธรรมรัตนดิลก

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ