การประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดระดับคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ

#วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
_____ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิล (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
_____ เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มาหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     

สำนักงานกลางวัดอรุณฯ รายงาน smile

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ