พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย ๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

๓. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ๔. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๕. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๖. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ๗. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

๘. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ๙. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๐. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ๑๑. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๑๒. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม

๑๓. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๔. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ๑๕. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ๑๖. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชาธิวาสวิหาร ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ