ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท)

❖ ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ม ห า เ ถ ร ส ม า ค ม ❖

                    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ตรี มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้
๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๕. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๗. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)
วัดปากน้ำกรุงเทพมหานคร
๘. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
๙. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)
วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร
๑๑. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)
วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
๑๒. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต)
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๑๓. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)
วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
๑๔. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
๑๕. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๑๖. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
๑๗. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ)
วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
๑๘. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ)
วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
๑๙. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต)
วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒๐. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท)
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวสารวัดอรุณ ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watarunofficial/
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวสารวัดอรุณ ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watarunofficial/


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ