ถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

____ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓
ในการนี้เมตตาให้พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ