รวมภาพเก่าอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ภาพพระนวกะวัดอรุณราชวรารามในอดีต

รวมภาพเก่าอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ภาพพระนวกะวัดอรุณราชวรารามในอดีต ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - พ.ศ.๒๕๐๘

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

นวกภิกษุวัดอรุณราชวราราม
ถ่ายพร้อมด้วย พระอุปัชฌาย์ และ อาจารย์
๕ กันยายน ๒๔๙๔
แถวหน้าจากซ้ายไปขวา : ๑. พระปุณฺณสิริ บุญสม เผือกศรีพันธุ์  ๒. พระวุฑฺฒิกโร สำอาง เผือกศรีพันธุ์  ๓. พระอภิวินโย สุวินัย ตุ้มสุวรรณ์ ๔. พระสุภาจาโร พลาย แก้วสถิตย์ ๕. พระปุญฺญวฑฺณโน บุญมี นุตประภา  ๖. พระดิสฺสเทโว ทองอยู่ หนานสร้อยเจริญ  ๗. พระโกสโล สมพงษ์ โถมลวาทิน  ๘. พระปภสฺสโร เอก กองแก้ว ๙. พระเขมวโร อยู่ โศกราน  ๑๐. พระอุตฺตโม ประจวบ ศรีสุด
แถว ๒ นั่ง : ๑. พระครุสรวิชัย บัว  ๒. พระครูธรรมธร แผ้ว  ๓. ท่านเจ้าคุณพระศากยบุติยวงศ์  ๔. ท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ (พระธรรมไตรโลกาจารย์)  ๕. ท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิ ๖. พระปลัด ปั่น  ๗. พระครูปลัดสุตวัฒน์
แถวยืน : ๑. พระสุปภาโต ประไพ พุกสมบูรณ์  ๒. พระอตฺถเวโท ชุบ กนิษฐาสุต  ๓. พระอตฺถจารี ถวิล แววศร  ๔. พระฐานวโร พ.อ.ต. ประพจน์ เจริญเอม ๕. พระสุวฑฺฒโน สวัสดิ์ พักศรานนท์  ๖. พระสุทฺธาจาโร อาม อิ่มเอม  ๗. พระธมฺมโฆโส จ.อ. เพชร บุญนาค  ๘. พระบี่ยธมฺโม แถม ผดุงพัฒน์ ๙. พระอุทโย สุพจน์ นิ่มพิลัย  ๑๐. พระอตฺถกาโม คระเสียน รัตนาคม  ๑๑. พระฐิตปณฺโณ อุกฤษฏ์ โรหิตเสถียร  ๑๒. พระติสฺสทตฺโต ทองใบ รอดสมบูรณ์ ๑๓. พระกิตฺติญาโณ จรูญ จำปาศรี

ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

นวกภิกษุวัดอรุณราชวราราม
ถ่ายพร้อมด้วย พระอุปัชฌาย์ และ อาจารย์
๙ กันยายน ๒๔๙๖
แถวหน้าจากซ้ายไปขวา : ๑. พระอุทโย เก็ด กลิ่นชูชื่น  ๒. พระสุพโล กัมพล เกษจันทร์  ๓. พระสุภมาณโว จ.อ.มานพ หวังเจริญ  ๔. พระโกสโล บัณฑูร มาคะมาลัย  ๕. พระวาสโน ถวิล คงแตง ๖. พระอธิมุตฺตโก แฉล้ม สุภัทรนัต  ๗. พระธมฺมทีโป ทองอยู่ ไม่มีลอย  ๘. พระโอภาส ทองชอบ ปุณณบุตร
แถว ๒ นั่ง : ๑. พระครูวรกิจจาภิรมย์  ๒. พระครูธรรมธร แผ้ว  ๓. ท่านเจ้าคุณพระศากยบุติยวงศ์  ๔. ท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ (พระธรรมไตรโลกาจารย์) ๕. ท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิ  ๖. พระครูปลัด สุตวัฒน์  ๗. พระปลัด ปั่น  ๘. พระครูธรรมธร เฉลียว
แถวยืน : ๑. พระพฺรหฺมโชโต เผื่อน ทองทิพย์  ๒. พระอภโย นิมิตร์ เผนานนท์  ๓. พระเขมานนโฺท อัมพร อินทรมี  ๔. พระอภิปุญฺโญ บุญส่ง เกษจันทร์ ๕. พระฐิตวีโร สุวิทย์ ถนอมสุทธิ์  ๖. พระจิตฺติวฑฺฒโน จิตติ อิศรางกูร ณ อุยธยา ๗. พระชนาสโภ พิสิษฐ์ ๘. พระปุญณาคโม ร.อ. ขุนชำนาญ ตรณี ร.น.

 และรวบรวมจัดทำบันทึกภาพต่งๆที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

นวกภิกษุวัดอรุณราชวราราม
ถ่ายพร้อมด้วย พระอุปัชฌาย์ และ อาจารย์
๑๙ กันยายน ๒๔๙๘
แถวหน้าจากซ้ายไปขวา : ๑. พระนาคเสโน แสงดาว ศิริโยจา ป.  ๒. พระธมฺมสาโร ประกอบ อิ่มกุล  ๓. พระจิตปุญฺโญ บุญช่วย สุขสิริ  ๔. พระชุติวณฺโณ บุญเรื่อง จัทบาล ๕. พระอาสโภ คำสิงค์ ลาสุนนท์ ป. ๖. พระสุวตฺถิโก สวนิฐก์ สุมาลี
แถวกลางนั่ง : ๑. พระครูวรกิจจาภิรมย์  ๒. พระครูวิสุทธิสรภาณ  ๓. ท่านเจ้าคุณพระศากยบุตติวงศ์  ๔. ท่านเจ้าคุณพระอุปัชฌาย์ (พระธรรมไตรโลกาจารย์) ๕. ท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิ  ๖.ท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมาภรณ์  ๗.พระครูปลัดสัตวัฒน์ (เฉลี่ยว)  ๘. พระปลัดปั่น
แถวหลังยืน : ๑. พระวุฑฺฒิญาโณ สายหยุด ทองย้อย  ๒. พระจิตฺติวฑฺโฒ จ.อ. แผน เสวกสูตร์  ๓. พระอภิปาโล สำราญ สถิรศิลปิน  ๔. พระกิตติปาโล ร.ต. จำนง สมศักดิ์ ร.น. ๕. พระวิทิโต วิทิต ชื่นจิตต์ศิริ  ๖. พระธมฺมทินฺโน สอาด เพ่งพิศ  ๗. พระปุสฺสวโร ชุติมา สุวรรณรัต  ๗. พระโสภโณ โสภณ ชุ่มมณี

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการร่วมกับหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน มงคลวิเชียร)

นวกภิกษุวัดอรุณราชวราราม
ถ่ายพร้อมด้วย พระอุปัชฌาย์ และ อาจารย์
๑ กันยายน ๒๔๙๙
แถวหน้าจากซ้ายไปขวา : ๑. พระอาภาฐโร ชาญ ลับเหลี่ยม  ๒. พระวิชฺชาธโร สมศักดิ์ ขาวอ่อน  ๓. พระปภสฺสโร สัมพันธ์ เลิสณรงค์  ๔. พระชินทตฺโต บุญช่วย ปัทมสูต ๕. พระวีรภทฺโธ ธรรมศักดิ์ สวาทสุต  ๖. พระกนฺตธิโร ธีระ แก้วเขียว
แถวกลางนั่ง จากซ้ายไปขวา : ๑. พระครูวรกิจจาภิรมย์  ๒. พระครูวิสุทธิสรภาณ  ๓. ท่านเจ้าคุณพระศากยบุตติยวงค์  ๔. ท่านเจ้าคุณอัปชฌาย์ (พระธรรมไตรโลกาจารย์) ๕. ท่านเจ้าคุณพระญาณสมโพธิ  ๖.ท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภรณ์  ๗. พระปลัด ปั่น  ๘.พระครูปลัดสุตวัฒน์
แถวหลังยืน จากซ้ายไปขวา : ๑. พระโกสโล พจน์ สุทเธนทร์  ๒. พระจนฺทสูโร สมมาตร ประทุมศิริ  ๓. พระธมฺมสโร ประเสริฐ อสุนี ณ อยุธยา  ๔. พระธมฺโมภาโส ธรรมนูญ กิตติสัมพันธ์  ๕. พระฐานวโร ถวิล เปร่งรัตน  ๖. พระอาสโภ ณรงค์ พรโสภณ  ๗. พระอปตส์โส เพี้ยน อุปดิสสกุล  ๘. พระธมฺมปาโล เรืองวิทย์ มิ่งประเสริฐ  ๙. พระกิตฺติวโร พิเชษฐ สมบุนย์สุข  ๑๐. พระจิตปุญโญ บุญชู เสมสุวรรณ  ๑๑. พระฐิตวํโส เกษม จั่นชมนาค  ๑๒. พระฉวิวณฺโณ ฉวี คุ้มวิลัย

บัดนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

นวกภิกษุวัดอรุณราชวราราม
ถ่ายพร้อมด้วย พระอุปัชฌาย์ และ อาจารย์
๙ กันยายน ๒๕๐๒
จากซ้ายไปขวา
แถวหน้า : ๑. พระสุรนาโท จ.ท. ลือชัย แก้วอ่อง  ๒. พระปุญฺญวฑฺฒโน ร.อ. พัฒน์ อัคนิบุตร  ๓. พระทานรโต จีรัตน์ เกียรติโกศล  ๔. พระฐิตสีโล วินิจ วงศาโรจน์  ๕. พระฐิตมงฺคโล มงคล พรพลทอง ป.  ๖. พระจิตติโก จ.ท. สมศักดิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ๗. พระฐิตาสโย ใบทอง ชื่นภิรมย์  ๘. พระคญฺชิโต จ.ท. สุทธิพล งามมุข  ๙. พระสุวฑฺฒโน สุวัฒน์ เขียวสังค์  ๑๐. พระกิตฺติวฑฺฒโน ร.ต.ต. วัฒนา รัตนกุล  ๑๑.พระอุตฺตโม ส.ท. ปรัชญา อมาตยกุล
แถวกลาง : ๑. พระครูปลัดสุตวัฒน์ (เฉลี่ยว)  ๒.พระครูวรกิจจาภิรมย์  ๓.พระครูวิสุทธิสรภาณ  ๔. ท่านเจ้าคุณพระศากยตติวงศ์  ๕. ท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ (พระธรรมไตรโลกาจารย์)  ๖. ท่านเจ้าคุณพระราชโมลี  ๗. ท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมาภรณ์  ๘. พระครูวิสุทธิสรภาณ  ๙. พระครูธรรมธร บุญเลิศ
แถวหลัง  : ๑. พระนนฺทิโย นคร บุญโกศล  ๒. พระสหสฺสเนตฺโต ร.ต.ต.สหัส ขำพิพัฒ์น์  ๓. พระวรธมฺโม อภิชัย พีระธนะกุล  ๔. พระตโมนุโท ร.ต. เฉวียง สุริยะจันทร์ ร.น.  ๕. พระฐานวโร สมบัติ กำปั่นทอง  ๖. พระอุคฺคเสโน ประสม ศุกระแพทย์  ๗. พระชนาสโภ ชาย รัตนกุล  ๘ พระอุตฺตโร อุดม เตมียชาติ  ๙.พระอาคโม จ.อ.ประชา สาทร  ๑๐. พระสุทฺธิวโร เซ่ควร แซ่เจีย  ๑๑. พระธมฺมปญฺโญ พเยาว์ บุญอนันต์ ๑๒. พระสุทฺธาจาโร ผิว คงชู  ๑๓. พระวสฺสกาโร สุพจน์ รอดพงษา  ๑๔. พระติสฺสทตฺโต เวก ศรีชัยนาท

โดยได้ร่วมติดตามค้นหาภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ตามสำนักเรียนที่เคยเก็บรักษาไว้ และยังบอกกล่าวไปตามญาติโยมที่เคารพศรัทธาในองค์อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปต่างๆ จนทำให้ค้นพบภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพิ่มอีกสองภาพ ดังที่ได้เคยนำเสนอไปแล้ว

นวกะภิกษุ วัดอรุณราชวราราม
พร้อมด้วย พระอุปัชฌาย์ - อาจารย์
ประจำปี ๒๕๐๕
แถวหน้านั่ง (จากซ้ายไปขวา) : พระจตฺตสลโล (บรรจบ อ่องนก ป.), พระวิจิตฺโต (พิจิตร์ เชยมาลัย), พระกิตฺติโสภโณ (สนุ่น บุญเพ็ชร์), พระปภากโร (เล็ก วรรณพิณ),  พระสุจิตฺโต (ศรีสมจิตต์ วงษ์มาพันธ์), พระปุญฺญวฑฺโน (ส.ต.ต. ประโยชน์ อุณหเลขกะ), พระโกสโล (บัว มงคลวิเชียร), พระพุทฺธสโร (สำราญ สุมาลี),  พระวรสิทฺโธ (ร.ต. ประสิทธิ์ เศวตเศรนี).
แถวกลางนั่ง (จากซ้ายไปขวา) : พระครูอรุณธรรมธาดา, พระครูวรกิจจาภิรมย์, พระครูวิสุทธิสรภาณ, ท่านเจ้าคุณพระอุปัชฌาย์, พระธรรมปัญญาบดี, พระราชโมลี, พระศรีธรรมาภรณ์,  พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ.
แถวหลังยืน (จากซ้ายไปขวา) : พระวรธมฺโม (ภาสธร ไชยผารุสกะนาวิน), พระสุจิตฺโต (สมจิตร์ ศิลป์), พระฐานุตฺตโม (อุดม อยู่มั่น), พระวรปุญฺโญ (บุญส่ง สมพร), พระสุขวฑฺฒโน (สถาพร พูลสุข), พระสุรจิตฺโต (สุรกิจ กระยวนรัตน์), พระจุลฺลโก (จิ๋ว สังฆมาศ), พระสนฺติวฑฺฒโน (สันติวัฒน์ บุบผาทอง), พระสุทฺธิวโร (สมพงษ์ เปรมเกษม), พระกมโล (ส.อ. กมล ไตรยวุฒิ)

ครั้งนี้ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมกันค้นพบภาพอันทรงคุณค่าอีกหนึ่งชุด

นวกภิกษุ วัดอรุณราชวราราม
พร้อม พระอุปัชฌาย์และอาจารย์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๖
แถวหน้านั่ง (จากซ้ายไปขวา) : พระโสภิโต (บุญมี สีคาม ป.), พระมหาวิโร (พินิจ ลาภอนันต์), พระเขมงฺกโร (ขจร พันธุ์ทวี), พระกิตฺติโสภโณ (สมพงศ์ ศูนย์เขตต์บุญ), พระธมฺมทินโน (ยงยุทธ์ สวาทสุต), พระจตฺตสลฺโล (ผัน พ่วงพันธุ์), พระอาทโร (อารีย์ โพธิ์ทอง), พระสนฺตุสฺสโก (เรือโท จำนงค์ เศวตเศรนี)
แถวกลางนั่ง(จากซ้ายไปขวา) : พระครูอรุณธรรมธาดา, พระครูวรกิจจาภิรมย์, พระครูวิสุทธิสรภาณ, ท่านเจ้าประคุณพระอุปัชฌาย์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์), ท่านเจ้าคุณพระราชโมลี, ท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมาภรณ์, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (เฉลี่ยว)
แถวหลังยืน (จากซ้ายไปขวา) : พระพฺรหฺมสโร (ทองใส ลาสุนนท์ ป.), พระพุทธสโร (สนอง จั่นสกุล), พระปสิทฺธิโก (ประสิทธิ์ สุขะนิล), พระวรกิตฺติ (ดำรงเกียรติ ประจวบเหมาะ) พระติสฺสเทโว (สุภาพ บุญศิริ), พระสรติภูโต (สุพจน์ หรรตราพงษ์), พระกิตฺติสาโร (แสวง วรรณกูล), พระฐิตปุญฺโญ (บุญเยี่ยม ควักพรหมศิล์ป ป.) พระภทฺทิโก (สมศักดิ์ วิภาตะศิลปิน), พระนนฺทาราโม (ร้อยโท มนัส สุวรรณะชฎ), พระอุทโย (วิทยา ประจวบเหมาะ)

เป็นภาพของพระนวกะที่เคยบวชเรียนที่วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - พ.ศ.๒๕๐๘ จำนวนรวม ๑๐ ภาพ เป็นภาพอันทรงคุณค่า มีความหมายทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาพดังกล่าวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้

นวกภิกษุ วัดอรุณราชวราราม
ถ่ายพร้อมด้วยพระอุปัชฌาย์และ อาจารย์
วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
แถวหน้านั่ง (จากซ้ายไปขวา) : พระอุฏฐายี (ชุมพล โสภา), พระธมฺมทินโน (ประสิทธิ์ บุญแตง ป.), พระธมฺเมสโก (อดิศัย อิศรางกูร ณ อยุธยา), พระอาสโภ (ธรรมนูญ สุขสมใจ), พระจิรวฑฺฒโน (จิระ จิกิตศิลปิน), พระอภิรโต (เพ็ชร์ ชุ่มเย็น), พระวิชโย (เรือโทพิสัย หาพุฒพงษ์), พระนนฺทิโย (จ่าโทประสิทธิ์ โตสมบัติ).
แถวกลางนั่ง(จากซ้ายไปขวา) : พระครูอรุณธรรมธาดา, พระสุนทรธรรมาจารย์, พระครูวิสุทธิสรภาณ, ท่านเจ้าประคุณพระอุปัชฌาย์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์), พระเทพมุณี, พระศรีธรรมาภรณ์, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์.
แถวหลังยืน (จากซ้ายไปขวา) : พระเขมุตตโร (บุญส่ง สุภัทรนัด), พระโฆสโก (สุบรรณ มณีฉาย), พระธมฺมติลโก (พันจ่าอาการเอก ดำรงค์ สงวนเสริมศักดิ์), พระฐานิสฺสโร (สินธุ์ วงษ์เอก), พระสุชาโต (เติบ ชื่นแช่ม), พระปภงฺกโร (เรือโทอาดูลย์ สัมภวะผล), พระกิตฺติปาโล (เทียบ วิชิตะกุล ป.) พระอุทโย (ประหยัด งามสันติกุล), พระโสภโณ (พัฒนพงศ์ วงศ์พยัคฆ์), พระวีรวฑฺฒโน (วีระ พลับเจ็ดริ้ว)

ยังมีพระภิกษุนวกะตามภาพในอดีตที่ท่านยังบวชเรียนอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ทุกท่านล้วนเป็นพระผู้ใหญ่ อันเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ

สามเณรานสรณ์
วัดอรุณราชวราราม ธนบุรี
ถ่ายร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าอาวาส
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗
แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา : ส.ณ. จรัล ทวีพูล, ส.ณ. ปัญญา ชูชวลิต, ส.ณ. สุธรรม พันธุ์ภักดี ป., ส.ณ. สุทัศน์ เชื้อนิล, พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ส.ณ. วน กลิ่นราตรี ส.ณ. วินัย คำเอก, ส.ณ. สุระพงษ์ จันทร์ลิ้ม, ส.ณ. สมศักดิ์ สุขวาระประทีป.
แถวยืน จากซ้ายไปขวา : ส.ณ. เปี่ยม เขียวร้อง, ส.ณ. ทองอยู่ จิตรสำราญ, ส.ณ. กฤษณะ แววศร, ส.ณ. ส่วน บังเกิด, ส.ณ. สมยศ สอนอาจ, ส.ณ. พ่วง ม่วงงาม, ส.ณ. ณรงค์ ครองแถว ป. ส.ณ. ฉลอง ชมวนา ป., ส.ณ. คำบ่อ วงศ์จำปา ป., ส.ณ. เลี่ยน เทพชัย, ส.ณ. บุญชู แซ่หยง

ทางหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้ให้คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ

วัดอรุณราชวราราม
พระนวกภิกษุ พรรษา ๒๕๐๘
แถวนั่งหน้าจากซ้าย : พระอคฺคญฺโญ (พระวันชาญ โสมวัน), พระติสฺสถาโว (พระมหาคำบ่อ วงค์จำปา), พระคงฺคปญฺโญ (พระมหาณรงค์ ครองแถว), พระพุทธปาโล (พระอานันท์ ปัญญาพืชน์) พระเขมะทะตะโต (พระสุชิน เล้าสุทธิพงษ์), พระธมฺมทีโป (พระสถิตย์ สวัสดี), พระชลิโต (พระจำนูน ศรีประพันธุ์), พระมหาวิโร (พระศักดา ธรรมธร), พระเขมทสฺสี (พระสมพงษ์ จินดากุล) พระกิตติปาโล (พระร้อยเอก เกลื่อน ศรประทุม)
แถวนั่งกลางจากซ้าย : พระครูอรุณธรรมธาดา  พระสุนธรธรรมาจารย์  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพฒาจารย์ (วน)  พระเทพมุนี  พระศรีธรรมาภรณ์ พระโสภณวราภรณ์
แถวยืนหลังจากซ้าย : พระธมฺมกตฺโต (พระสนั่น พันธ์ประทาร), พระกันตลีโล (พระยวง สุวรรณโชติ), พระสุจิตฺโต (พระมหาสมนึก ยมเพ็ชร), พระเขมโก (พระมหาสมยศ สอนอาจ) พระชตินธโร (พระชุ่ม ศรีอ่อนหล้า), พระนนฺทโก (พระสุรชาติ สท้านไตรภะ), พระโอถาโส (พระประสิทธ์ บุษปนาวิน), พระโสภิโต (พระจรัล สิงโตเพชร์) พระธมฺเมสโก (พระรังสรรค์ เหมะรัต), พระจิตฺติโก (พระจ่าเอก สุชาติ ม้วนทอง) พระกิตติธาโร (พระ ส.อ. ชูชาติ ดวงสวัสดิ์) พระนิตินฺธโร (พระณรงค์ เขมาวุฒานนท์) พระสุกฺกธมฺโม (พระเกษตร ไทยเวียน), พระสรยุทโธ (พระศรยุทธ์ ดิพนธรียภาพ)

ให้ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับของภาพพระนวกะในอดีตดังกล่าว จำนวน ๑๐ ภาพ ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายตามกาลเวลาให้กลับมามีความคมชัดสมบูรณ์ดังเดิมมากที่สุด เพื่อส่งมอบภาพดังกล่าวกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม 

นับเป็นด้วยเพราะบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านมุ่งมั่นที่ต้องการจะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามในทุกๆเรื่องให้ถูกต้องที่สุด เพื่อไว้ให้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นต่อๆไป ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของวัดอรุณราชวรารามอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://historyoftemples.kachon.com/355074


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ