พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

พระประธานในพระอุโบสถของวัดอรุณราชวราราม มีพระนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีการหล่อขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย รัชกาลที่๒ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามตำนานการสร้างพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ กล่าวกันไว้ว่า หน้าพระพักตร์ขององค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกองค์นี้นั้น เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นหน้าพระพักตร์ขององค์หลวงพ่อด้วยพระองค์เอง 

พระพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๓ ศอกคืบ ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี เบื้องหน้าพระพักตร์มีรูปพระอัครสาวก ๒ องค์ หันหน้าเข้าหาองค์พระประธาน ระหว่างกลางพระอัครสาวก มีพัดยศพระประธานตั้งอยู่ พัดยศนี้เป็นพัดยศของพระราชาคณะชั้นเทพ โดยสังเกตได้ที่ใบพัดจะมีเพชรพลอยประดับอยู่

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ มีความสำคัญและผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัดอรุณราชวราราม ถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

เนื่องจากพระองค์ได้ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงมีความผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้เป็นอย่างมาก ถึงขนาดทรงเสด็จมาดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอรุณทั้งพระอารามด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงครองพระยศที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระองค์ยังทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นพระพักตร์องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองดังกล่าวมาแล้ว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จนในเวลาต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาบรรจุไว้ ณ พระพุทธอาสน์ขององค์หลวงพ่อ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เมื่อปีรัตนโกสินธร์ศก ๑๑๔ ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๓๘

นอกจากนั้น วัดอรุณราชวรารามยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล สงวนไว้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐิน เป็นประจำทุกปี และมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนทางชลมารคด้วยเรือพระราชพิธีที่งดงามยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน