พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

พระประธานในพระอุโบสถของวัดอรุณราชวราราม มีพระนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีการหล่อขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย รัชกาลที่๒ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามตำนานการสร้างพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ กล่าวกันไว้ว่า หน้าพระพักตร์ขององค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกองค์นี้นั้น เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นหน้าพระพักตร์ขององค์หลวงพ่อด้วยพระองค์เอง 

พระพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๓ ศอกคืบ ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี เบื้องหน้าพระพักตร์มีรูปพระอัครสาวก ๒ องค์ หันหน้าเข้าหาองค์พระประธาน ระหว่างกลางพระอัครสาวก มีพัดยศพระประธานตั้งอยู่ พัดยศนี้เป็นพัดยศของพระราชาคณะชั้นเทพ โดยสังเกตได้ที่ใบพัดจะมีเพชรพลอยประดับอยู่

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ มีความสำคัญและผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัดอรุณราชวราราม ถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

เนื่องจากพระองค์ได้ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงมีความผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้เป็นอย่างมาก ถึงขนาดทรงเสด็จมาดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอรุณทั้งพระอารามด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงครองพระยศที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระองค์ยังทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นพระพักตร์องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองดังกล่าวมาแล้ว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จนในเวลาต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาบรรจุไว้ ณ พระพุทธอาสน์ขององค์หลวงพ่อ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เมื่อปีรัตนโกสินธร์ศก ๑๑๔ ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๓๘

นอกจากนั้น วัดอรุณราชวรารามยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล สงวนไว้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐิน เป็นประจำทุกปี และมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนทางชลมารคด้วยเรือพระราชพิธีที่งดงามยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ