พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปสำคัญในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

บทที่ 7.2 ประวัติความเป็นมาของ พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปสำคัญในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

พระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นพระพุทธรูปโบราณปรางมารวิชัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง องค์หลวงพ่ออรุณ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บริเวณด้านหน้าของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

มีหน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร องค์พระและผ้าทรงครองทำจากทองสีต่างกัน อีกทั้งยังมีความงดงามทางด้านปฏิมากรรมของฝีมือช่างโบราณซ่อนอยู่ในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งองค์หลวงพ่อพระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นพระพุทธรูปที่ใช้โลหะต่างสีต่างชนิดในการสร้าง แต่องค์พระกลับไม่มีรอยต่อหรือรอยเชื่อมใดๆ 

เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ตามประวัติกล่าวไว้ว่า องค์หลวงพ่ออรุณเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ เมื่อปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๐๑ ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญท่านมาจากเวียงจันทน์ ได้นำไปประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ ด้วยทรงพระดำริว่า พระอรุณหรือพระแจ้งนั้น มีพระนามพ้องกันกับชื่อของวัดอรุณฯ จึงสมควรให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม แห่งนี้ตั้งแต่นั้นมา 

องค์หลวงพ่ออรุณหรือพระแจ้งแห่งพระวิหารวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์ และชาวบ้านย่านวัดอรุณตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ยามเมื่อชาวบ้านมีความทุกข์ร้อนกังวลใจจากเรื่องใดๆ ก็มักจะพากันมาบนบานขอพรจากองค์หลวงพ่ออรุณ ซึ่งก็มักจะสมหวังตามที่ได้ขอพรจากองค์หลวงพ่อตลอดมา

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ