พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี มีอายุครบ 250 ปี ในปีพุทธศักราช 2561 คณะผู้จัดงาน 28 ธันวา วันพระเจ้าตากสินมหาราช 

ฝ่ายสงฆ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และฝ่ายฆราวาสโดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ได้ร่วมกันจัดสร้าง พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งได้สร้างขึ้นจากไม้สักทอง ลงสีแดงปิดด้วยทองคำเปลวแท้ ขนาดความกว้าง 18 นิ้ว สูง 32 นิ้ว แกะสลักภาษาจีนอ่านว่า "แต้อ๊วง-ไต้ตี่-ตากสิน-อุ่ย" แปลเป็นภาษาไทยว่า "พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แซ่แต้ผู้ยิ่งใหญ่"

เพื่อเป็นการเทิดทูนในคุณงามความดี ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ท่านได้ทรงเสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อกอบกู้เอกราชให้พวกเราคนไทยได้มีแผ่นดินอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

โดยคณะกรรมการผู้จัดสร้างได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอย่างยิ่งใหญ่ เพื่ออัญเชิญพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน มาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวรารามหลังนี้

     

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำวัดอรุณราชวราราม เพื่อไว้ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Chapter 10.4 History of The sign of the Spirit of King Taksin the Great Wat Arun Ratchawararam Temple

On December 28, 2018, on the occasion of His Majesty King Taksin Has established Krung Thonburi, aged 250 years in the year 2018, the organizers of the event 28 December on the day of King Taksin the Great Sangha by Phra Dech Phra Khun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam

And the lay people by Ms Akarawit Rattanaprasit, Khun Wanchai Lap Wilaipong, and the brothers and sisters of King Tak, the people of Wat Arun, Thonburi side. Have jointly created The sign of the Spirit of King Taksin the Great Which has been built from teak wood Painted red with real gold leaf Size Width 18 inches Height 32 inches

Carved in Chinese reads as "Tae Wong - Tai Ti - Taksin - Oui" translated into Thai as "Phra Sign is the soul of King Taksin the Great King surname, the great "in order to honor the virtues Of King Taksin the Great That His Highness has sacrificed one's physical and mental strength In order to restore independence for us Thai people to have a land as long as today

By the creator committee organized a procession to invite the Buddha image, the Spirit of King Taksin the Great Out of the Shrine of King Taksin the Great, people of Wat Arun. To invite His Majesty the Buddha image to enshrine at the Noi Temple, Wat Arun, this temple

Which is where The statue of King Taksin the great sacred. At Wat Arun Ratchawararam Temple For the Thai people who respect, love and believe in him, you have worshiped For the prosperity of life and family on December 28, 2018


第10.4章的歷史塔信大帝精神的標誌掃管R阿倫拉差瓦拉拉姆寺

2018年12月28日,在他信King下已成立Krung Thonburi,年齡250歲,2018年,活動的組織者,12月28日是大信山國王他信那天(Phra Dech Phra Khun Luang Por佛法寺教會協會地區9的瑪哈主教會議成員Arun Ratchawararam

以及由Akarawit Rattanaprasit女士,Khun Wanchai Lap Wilaipong女士和通布里寺居民塔德國王的兄弟姐妹組成的外行人共同創造塔信大帝精神的標誌用柚木建造漆成紅色,帶有真實的金箔尺寸寬18英寸高32英寸

中文刻為“泰王-大提-塔信-烏伊”翻譯成泰文“帕府是塔信國王的靈魂姓氏大王“以美德為尊達信國王大帝殿下犧牲了身心為了恢復我們的獨立性,泰國人擁有今天的土地

由創作者委員會組織遊行,邀請佛像,塔信大帝精神在達信大帝的聖殿外面,鄭王廟的人們。邀請invite下將佛像供奉在鄭王廟Noi寺

在哪達信國王神聖的雕像。在鄭王廟Ratchawararam寺對於尊重,愛護並相信他的泰國人,您已經敬拜為了生活和家庭的繁榮,2018年12月28日

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ