พระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระวิหารน้อยจุฬามณี เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง เพราะเมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี พระวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ก่อนจะทำพิธีอัญเชิญ ย้ายไปประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระวิหารน้อยจุฬามณี ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระปรางค์ทางด้านทิศเหนือคู่กับพระอุโบสถน้อย เป็นของที่มีมาแต่เดิมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีลักษณะเดียวกันกับพระอุโบสถน้อย คือเป็นศาลาทรงเตี้ย มีมุขหน้าและมุขหลัง มุขหน้าปล่อยว่าง มุขหลังประดิษฐานพระมาลัย หน้าตักกว้าง ๒ ศอก   

มีประตู ๔ บาน คือด้านหน้า ๒ บาน และด้านหลัง ๒ บาน บานประตูด้านหน้าเป็นลายรดน้ำรูปทหารและรูปดอกไม้ ด้านในเป็นภาพสี รูปเทพธิดายืนประนมมือบนเขา และรูปดอกไม้ร่วง หน้าต่างมี ๑๒ บาน หน้าต่างด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปดอกไม้ ด้านในเป็นภาพสีรูปฉัตรเบญจาและรูปดอกไม้ร่วง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตรงบริเวณกลางพระวิหารมีฐานชุกชี เป็นที่ประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตดังกล่าว และในพระวิหารน้อยแห่งนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ อีกด้วย

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 11 History of the Noi Temple, Wat Arun(With clips)

Wat Noi Chulamanee It is an important archaeological site of Wat Arun, another place. Because when the Thonburi period This temple used to be the home of Buddha Mahamani Rattanatimakorn Or the Emerald Buddha Before the summoning ceremony Moved to be enshrined at Temple of the Emerald Buddha or the Temple of the Emerald Buddha in the Grand Palace

Wat Noi Chulamanee Located in the front of the pagoda on the north side, paired with the Noi Ubosot It is an item that has originally been created in the Ayutthaya period. It has the same characteristics as the Noi Ubosot. Is a low pavilion With front porch and back porch Front porch leave blank The porch is enshrined by the Buddha image, its lap is 2 cubits wide.

There are 4 doors: 2 front panels and 2 back panels, the front door has watering patterns, soldiers and flowers. Inside is a color picture The goddess stood praising his hands on him. And a flower-shaped falling window with 12 panes outside a watering pattern Inside is a color picture, a chat benja and a flower falling.

In the middle of the temple there is a Chukchi base. It is a place where Phra Chulamanee Chedi is enshrined. Which used to be the place where the Emerald Buddha image is enshrined And in this little temple Is also enshrined The bed of King Buddha Lertlah Naphalai, King Rama II as well.

Kaenkaew On Tour by Kachon Beigemas Aksornnit Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第11章黎明寺Noi寺的歷史(帶夾子)

努伊丘拉瑪尼寺它是另一個地方阿倫寺的重要考古遺址。因為當吞武里時期這座寺廟曾經是佛陀瑪哈瑪尼(Mahamani Rattanatimakorn)還是翡翠佛召喚儀式前感動被奉為大皇宮中的翡翠佛廟或翡翠佛廟

努伊丘拉瑪尼寺位於塔的北側,與Noi Ubosot配對它是在大城府時期最初創建的項目。它具有與Noi Ubosot相同的特徵。是一個低矮的亭子帶前門廊和後門廊前廊留空門廊被佛像供奉,其腿寬為2肘。

有4個門:2個前面板和2個後面板,前門是澆水圖案,是士兵和花朵。裡面是彩色圖片女神站著稱讚他的手。還有一個花形落地窗,外面有12個窗格裡面是彩色圖片,聊天本杰和一朵落花。

寺廟中間有一個楚科奇基地。在這裡,您可以看到Phra Chulamanee Chedi。曾經是供奉翡翠佛像的地方在這個小寺廟裡也供奉佛陀勒塔拉·納法萊國王,拉瑪二世國王的床。

Kaenkaew在巡迴演唱中,Kachon Beigemas Aksornnit報告

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ