พระจุฬามณีเจดีย์ ในพระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระจุฬามณีเจดีย์ ในพระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม สร้างขึ้นจากโลหะผสมเนื้อหาคล้ายเนื้อชิน มีลวดลายสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง องค์พระจุฬามณีเจดีย์สามารถถอดออกได้เป็น ๔ ชิ้น คือที่ชั้นยอด ๑ ชิ้น ที่ชั้นคอระฆัง ๑ ชิ้น และที่ชั้นฐานอีก ๒ ชิ้น ประดิษฐานอยู่บนแท่นปูน ลงรักปิดทองทำลวดลายเหมือนกับองค์พระเจดีย์

ที่รอบองค์พระจุฬามณีเจดีย์ มีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาลทรงเครื่องยืนเฝ้ารายล้อมองค์พระเจดีย์ทั้งสี่ทิศ ลักษณะของท้าวจตุโลกบาลทรงเครื่องดังกล่าวสร้างขึ้นจากปูนปั้น ส่วนเครื่องทรงเป็นโลหะที่หล่อขึ้นมีลักษณะสวยงาม ที่ฐานชุกชีนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เมื่อครั้ง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยี่ยมวัดอรุณฯ ได้ทรงให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า แต่ก่อนที่ฐานชุกชีแห่งนี้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานเหมือนวิหารตามวัดต่างๆทั่วไป แต่เมื่อครั้งอัญเชิญพระแก้วมรกต ลงมาจากเมืองเวียงจันทน์ในสมัยกรุงธนบุรี 

หลังจากมีการสมโภชฉลององค์พระแก้วมรกตแล้ว ได้ทำพิธีอัญเชิญเข้ามาประดิษฐานไว้ ณ ฐานชุกชีแห่งนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังเรียกพระวิหารแห่งนี้ว่า “วิหารพระแก้ว” อยู่ตลอดมา จนต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนกันไปว่า “วิหารพระเขี้ยวแก้ว” 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระจุฬามณีเจดีย์องค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวราราม ที่ชาวบ้านในละแวกนี้ให้ความเคารพศรัทธาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนมาถึงยุคปัจจุบัน เพราะมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้ขอพรจากพระจุฬามณีเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้แล้ว ก็จะได้รับพรตามคำอธิษฐานทุกผู้ทุกนามไป

Chapter 11.1 History of Phra Chulamanee Chedi In the little temple Wat Arun Ratchawararam (with clip)

Phra Chulamanee Chedi Is an important antiquity of Wat Arun Ratchawararam Made up of alloys Has a very beautiful and beautiful pattern The Chulamanee Chedi Buddha image can be detached into four pieces: one on the top, one on the neck and two on the base floor, on a cement platform. Lacquer gilded, making a pattern like a pagoda

Around the Buddha image Chulamanee Chedi There are statues of Thao Jatalokban, IX, standing around the pagoda in all four directions. Characteristics of the Thao Jatalokban IX built from stucco As for the machine, the shape is cast metal looks beautiful. At the base of this chukchi Of great historical importance

When Somdej Phraya Damrong Rajanupab Visited Wat Arun Has made the presumption that But before this Chukchi base There are Buddha images enshrined like a temple in other temples. But when the Emerald Buddha was summoned Came down from Vientiane in the Thonburi period

After the celebration of the Emerald Buddha clothes Had made an invitation ceremony enshrined at this Chukchi base In the reign of King Rama V, this temple was still called "Viharn Phra Kaeo" continued until later, the villagers called it crazy "The Tooth Relic Temple"

Phra Chulamanee Chedi This pagoda is the sacred object of Wat Arun. That the villagers in this neighborhood have respected their faith from the past until the present time It is believed that if anyone has the opportunity to pay homage to this sacred chedi and pray from Phra Chulamanee Will be blessed according to the prayer of everyone and every name

第11.1章的歷史帕楚拉瑪尼佛塔在小廟裡掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

帕楚拉瑪尼佛塔是鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的重要古代由合金製成有一個非常美麗的圖案Chulamanee Chedi佛像可以分為四部分:一個在頂部,一個在脖子上,另外兩個在水泥地面上。漆金鍍金,像寶塔一樣製作圖案

佛像周圍的Chulamanee Chedi在九個寶塔周圍,所有四個方向都豎立著Thao Jatalokban,IX的雕像。用灰泥建造的Thao Jatalokban IX的特徵至於機器,鑄鐵的形狀看起來很漂亮。在這個楚科奇的基地具有重要的歷史意義

當Somdej Phraya Damrong Rajanupab拜訪了鄭王廟做出了這樣的假設但是在這個楚科奇基地之前在其他寺廟中有像寺廟一樣供奉的佛像。但是當翡翠佛被召喚出來時在吞武里時期從萬像下來

慶祝後的翡翠佛衣在楚科奇基地舉行了邀請儀式在拉瑪五世國王統治期間,這座寺廟仍被稱為“ Viharn Phra Kaeo”一直持續到後來,村民稱其為瘋狂“牙舍利廟”

帕楚拉曼尼佛塔(Phra Chulamanee Chedi)這座寶塔是鄭王廟的聖物。該社區的村民從過去到現在一直尊重他們的信仰人們相信,如果有人有機會向這個神聖的佛塔致敬並向帕·楚拉曼尼祈禱根據每個人的祈禱和每個名字的祝福

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ