มณฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดอรุณราชวราราม

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดอรุณราชวราราม

มณฑปพระพุทธบาทจำลองของวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาวบ้านในละแวกนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ กับพระวิหารใหญ่วัดอรุณราชวราราม 

บริเวณของฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยสีต่างๆ มีฐานทักษิณ ๒ ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ หลังคาพระมณฑปของเดิม เป็นยอดพระเกี้ยวแบบจีน     แต่ได้พังลงมาเมื่อปี ร.ศ. ๑๑๔ ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๓๘

   

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระจักรพรรดิพงษ์ ทรงรับจัดการเรื่องเงินแลเรี่ยไรในการซ่อมแซม ทรงมีพระประสงค์จะเปลี่ยนหลังคาเป็นยอดมงกุฎแบบ ๔ เหลี่ยม แต่สร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จ ทรงประชวรสิ้นพระชนม์ชีพเสียก่อน และพระยาราชสงคราม ทัด หงสกุล 

ที่เป็นผู้รับงานปฏิสังขรณ์นี้ ก็ถึงแก่อนิจกรรมเช่นกัน ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดให้พระยาราชสงคราม กร หงสกุล ขณะเป็นพระราชโยธาเทพ ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

แต่หลังคามณฑปที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่หลังคาเดิมดังที่กล่าวมา เป็นหลังคาที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยปูนซีเมนต์ ซึ่งได้มีการจัดสร้างขึ้นในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมเจดีย์ อุ่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 9 นั้นเองครับ

Chapter 12 History of Buddha's footprint model Wat Arun Ratchawararam (with clip)

Buddha's footprint model of Wat Arun It is a sacred archaeological site that is worshiped by the monks, Wat Arun, and villagers in this area. It is located between the twenty-four wooden pagoda and the large Viharn, Wat Arun.

The area of ​​the base is a square, a square made of bricks and decorated with tiles of various colors, with a two-story Thaksin base built during the reign of King Rama III, the original monklao roof. Is the top of the Chinese style of Buddha But collapsed in the year R.E. 114 corresponding to the year 2438 AD

Prince Royal, Department of the Emperor Pong His Highness received payment and collection arrangements for repairs. His Highness intends to transform the roof into a four-sided crown, but not yet completed. He was sick and died first. And Phraya Ratchawong Thad Hongsakul

Who is the recipient of this restoration work Also passed away Later, during the reign of King Chulalongkorn, King Rama V gave the royal war of Korn Hongsakul as the Royal Civilization. Renovated, restored to the original design.

But the roof that we see today is not the same roof as mentioned. It is a new roof built with cement. Which has been built during the reign of Phra Dech Phra Khun Luang Por Phra Dhammajedi Um, former abbot of Wat Arun, picture 9.

第十二章佛陀的足跡模型掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

黎明寺的佛像足跡模型這是一個神聖的考古遺址,受到該地區的僧侶,黎明寺和村民的崇拜。它位於二十四個木製佛塔和大型的艾倫(Viharn)黎明寺之間。

基地的面積是一個正方形,一個用磚砌成的正方形,並用各種顏色的瓷磚裝飾,並在國王拉瑪三世統治時期(最初的僧侶屋頂)建造了一座兩層的他信基地。是中國佛陀​​的頂峰但在公元2438年的R.E. 114年崩潰

皇家皇室,皇帝龐部殿下收到了維修的付款和收款安排殿下打算將屋頂改成四邊形的皇冠,但施工尚未完成。他生病了,先死了。還有Phraya Ratchawong Thad Hongsakul

誰是這項修復工作的接受者也去世了後來,在朱拉隆功國王統治時期,拉瑪五世國王將康恩·洪沙庫爾的皇家戰爭定為皇家文明。翻新,恢復為原始設計。

但是我們今天看到的屋頂與前面提到的屋頂不同。它是用水泥建造的新屋頂。它是在Phra Dech Phra Khun Luang Por統治期間建造的黎明寺的前住持Phra Dhammajedi Um,圖9。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ