หอระฆังวัดอรุณราชวราราม

หอระฆังวัดอรุณราชวราราม
 
หอระฆังวัดอรุณราชวราราม เป็นหอระฆังโบราณมีด้วมกัน ๒ หอ หอระฆังหอแรกตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือหลังพระวิหาร ใกล้กำแพงที่กั้นเป็นเขตพุทธาวาสด้านตะวันตก กับศาลาราย หอระฆังหอนี้มีความสูง ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

มีลายปูนปั้นประดับกระเบื้องถ้วยที่หน้าบันเป็นลายดอกไม้ปักอยู่ในพาน แขวนระฆังธรรมดาอย่างที่เห็นตามวัดทั่วไป กล่าวกันว่าเสียงไพเราะดีมาก พระครูวิสุทธิสรภาณ(แผ้ว) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้เทหล่อระฆังดังกล่าว 

ส่วนหอระฆังหอที่ ๒ ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีความสูง ๓ ชั้น แขวนระฆังกังสดาลแผ่นหนาเป็นวงกลม ส่วนความกว้างวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๒ ฟุต มีลายเขียนโบราณยังเห็นเป็นภาพจางๆอยู่บ้างตามเสา หอระฆังทั้ง ๒ หอนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ปรากฏหลักฐานตามใบฎีกาบอกบุญเรี่ยไรเงินปฏิสังขรณ์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสอรุณราชวราราม องค์ที่ ๘ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ แจ้งว่าหอระฆังทั้ง ๒ นี้เป็นของที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๒

Chapter 15 History of Bell Tower of Wat Arun (with clip)
 
Bell Tower of Wat Arun Ratchawararam It is an ancient bell tower with two bell towers. The first bell tower is located on the north side behind the temple. Near the wall that separates Phuttawat District on the west with Sala Rai, Bell Tower, this tower has a height of 3 floors covered with porcelain tiles

There are stucco designs that adorn the porcelain tiles at the gable with a flower pattern embroidered in a pan Hang a normal bell, as you can see in any temple. It is said that the sound is beautiful. Provost Wisut Soraphana (Shinning), former assistant abbot Is the one who poured the bell

As for the bell tower, the second tower is located nearby, with a height of 3 levels hanging the bells of Kangsadarn in a circle. As for the width, measuring about 2 feet in diameter, there is an ancient writing pattern, still seeing some faded pictures along the bell tower pillars of these 2 towers.
 
Appears as evidence according to the petition to collect money for restoration In the reign of King Phra Phutthakosachan (Rithi), the eighth abbot of Arun, which coincided with the reign of King Rama V, informed that these two bell towers were built in the reign of King Rama II.
.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十五章黎明寺的鐘樓(帶剪輯)
 
黎明寺Ratchawararam的鐘樓它是一座古老的鐘樓,有兩座鐘樓,第一座鐘樓位於聖殿後面的北側。在將西部的Phuttawat區與鍾樓的Sala Rai分開的牆附近,這座塔高3層,舖有琉璃瓦。

山牆處的瓷磚飾有灰泥圖案,鍋上繡有花朵圖案如在任何廟宇中看到的那樣,懸掛一個普通的鈴鐺。據說聲音很美。教務長維蘇特·索拉潘那(Shinning),前助理住持是那個倒鐘的人

至於鍾樓,第二座塔樓就在附近,高三層,將康薩達恩的鐘樓圍成一圈。至於寬度,直徑約2英尺,有一個古老的書寫圖案,沿著這兩個塔的鐘樓仍然看到一些褪色的圖片
 
根據請願書作為取款證據,以進行恢復在Phra Phutthakosachan國王(Rithi)統治期間,恰好與Rama V國王統治的阿倫的第八位住持議員得知這兩個鐘樓是在Rama II國王統治期間建造的。
.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ