ขอเชิญร่วมบุญเปิดโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม

พระธรรมรัตนดิลก เปิดโรงทานวัดอรุณเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. ๐๒ ๘๙๑ ๒๑๘๕

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี ๐๕๕-๒๕๕๑๗๐-๑ 
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Phratharmaratanadilok Opened a dining room at Wat Arun to provide food for monks and novices in the monastery. And help people during the coronavirus epidemic crisis (COVID-19)

The Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Maha Synagogue Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Rachawararam established "Arun Temple Dining Hall" to meet His Majesty the King. His Holiness the Supreme Patriarch To arrange food for monks and novices in the monastery And help people during the coronavirus epidemic crisis (COVID-19) between 9 - 31 May 2011

Invited to donate to help fund the food Consumables in the project "Dharn at Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02891 2185

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-25171-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare
Page: Wat Arun Ratchawararam Bangkok I Wat Arun Ratchawararam Bangkok

Phratharmaratanadilok在鄭王廟開設餐廳,為修道院的僧侶和新手提供食物。並在冠狀病毒流行危機(COVID-19)期間幫助人們

阿倫寺的僧伽,由Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok為響應公主Ma下的王權尊嚴,鄭王廟地區9修道院院長瑪哈猶太教堂的主任成立了“阿倫寺餐廳”至尊主尊在修道院為僧侶和新手安排食物在2011年5月9日至31日之間的冠狀病毒流行危機(COVID-19)期間為人們提供幫助

邀請捐贈以幫助籌集糧食“黎明寺的達恩”項目中的消耗品
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02891 2185

或者這次轉賬賺錢暹羅商業銀行
帳號055-25171-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺公益事業
Page:曼谷阿倫叻差拉拉姆寺I曼谷阿倫叻差拉拉姆寺曼谷

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ