พิธีเจริญพระพุทธบทมนต์รตนสูตร เพื่อความเป็นศิริมงคลในสถาณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธบทมนต์รตนสูตร เพื่อความเป็นศิริมงคลในสถาณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธบทมนต์รตนสูตร เพื่อความเป็นศิริมงคลในสถาณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ พิเศษ 4/2564 ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น.

Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Organize a prosperous ceremony for the Buddha's Mantra Mantra For blessing in the situation of the coronavirus (COVID-19) outbreak

Monks of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Arrange a ceremony to develop the Buddha's mantra Mantra For blessing in the situation of the coronavirus outbreak (COVID-19) in accordance with the special resolution of Maha Sangha Samakhom 4/2564 at Phra Ubosot, Wat Arun Ratchawararam, Wat Arun Sub-district, Bangkok Yai District Bangkok On Tuesday 11 May 2021 at 5:00 p.m.

Phratharmaratanadilok僧伽協會理事安排佛陀成長的儀式為在冠狀病毒(COVID-19)爆發的情況下加持

黎明寺的神職人員作者:Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok基督教協會地區9僧伽委員會僧伽委員會安排儀式發展佛陀的咒語根據在曼谷Yai區Wat Arun Ratchawararam,Wat Arun Ratchawararam的Phra Ubosot的Maha Sangha Samakhom 4/2564的特殊決議,對冠狀病毒爆發情況的祝福(COVID-19)曼谷2021年5月11日,星期二,下午5:00

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ