หมายกำหนดการ รับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค ๙

หมายกำหนดการ รับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าคณะภาค ๑๒

กําหนดการ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าคณะภาค ๑๒ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐ น. เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าคณะภาค ๑๒ เข้านั่งประจําที่จัดถวายตามลำดับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เข้าสู่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นั่ง ณ อาสนะ

เจ้าหน้าที่กราบขออนุญาตให้ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ ผู้แทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนตะวันออกทั้ง ๕ ภาค และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ

ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชาสมเด็จ พระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าคณะภาค ๑๒ จบแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าคณะภาค ๑๒ ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา จบแล้ว เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าคณะภาค ๑๒ ถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

Appointment of the Supreme Patriarch of the Region 8 Dean, Region 9 Dean, Region 10 Dean, Region 11 Dean and Region 12 Dean.

Appointment of His Holiness Somdej Phra Buddhachan Eastern Great Primate Given the order of the Supreme Patriarch to appoint the Dean of Region 8, Dean Region 9, Dean Region 10, Dean Region 11 and Dean Region 12 at the Maha Mondop Chaloem Phrakiat. Wat Traimit Wittayaram Samphanthawong District Bangkok

Thursday, June 17, 2021 at 1300 hrs. Dean of Region 8, Dean of Region 9, Dean of Region 10, Dean of Region 11 and Dean of Region 12 took their seats in order to offer offerings. Somdej Phra Buddhachan Eastern Great Primate Entering the Maha Mondop Chaloem Phrakiat

Light incense and candles to worship the Triple Gem, sit at the seat, and ask permission from the staff. Phra Thammaratanadilok, Region 9 Dean, representative of the Regional Dean in all 5 Eastern Administrative Regions, and Mr. Narong Song-rom, Director of the National Buddhism Office. pay homage

Director of the National Office of Buddhism Read the royal command The bishop appoints the Dean Region 8, Dean Region 9, Dean Region 10, Dean Region 11, and Dean Region 12 have finished. Giving orders to the Supreme Patriarch Appoint the Dean Region 8, Dean Region 9, Dean Region 10, Dean Region 11 and Dean Region 12 respectively (Phra Charoenchai Mongkolkhatha).

Somdej Phra Buddhachan At the end of the sermon, the Dean Region 8, Dean Region 9, Dean Region 10, Dean Region 11 and Dean Region 12 pay homage to His Holiness Somdej Phra Buddhachan. Eastern Great Primate Director of the National Office of Buddhism and government officials presenting Thai Dharma amulets to monks for Charoenchai Mongkol spells All monks are blessed is the completion of the ceremony 

任命第 8 區院長、第 9 區院長、第 10 區院長、第 11 區院長和第 12 區院長的最高族長。

崇迪帕佛禪尊者的任命東方大靈長類動物鑑於最高宗主教的命令,要在 Maha Mondop Chaloem Phrakiat 任命第 8 區、第 9 區院長、第 10 區院長、第 11 區院長和第 12 區院長。 Wat Traimit Wittayaram三攀他旺區曼谷

2021 年 6 月 17 日星期四 1300 分,第 8 區院長、第 9 區院長、第 10 區院長、第 11 區院長和第 12 區院長分別就座。崇迪帕佛贊東方大靈長類動物進入 Maha Mondop Chaloem Phrakiat

點香點蠟燭拜三寶,坐在位子上,向工作人員請示。 Phra Thammaratanadilok,第9區院長,所有東部5個行政區的區域院長代表,以及國家佛教辦公室主任Narong Song-rom先生。致敬

全國佛教辦公室主任閱讀皇家命令主教任命的8區院長、9區院長、10區院長、11區院長和12區院長已經完成。向最高族長下達命令分別任命第 8 區院長、第 9 區院長、第 10 區院長、第 11 區院長和第 12 區院長(Phra Charoenchai Mongkolkhatha)。

崇迪帕佛贊在佈道結束時,8區院長、9區院長、10區院長、11區院長和12區院長向崇迪帕佛贊尊者致敬。東方大靈長類動物國家佛教辦公室主任和政府官員向僧侶們贈送泰國佛法護身符,以參加 Charoenchai Mongkol 咒語所有的僧人都有福了是儀式的完成

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ