พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระธรรมรัตนดิลก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๙

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๙

กําหนดการ พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๖.๓๐ น.

- พระภิกษุสามเณร วัดอรุณราชวราราม ตั้งแถวที่ลานหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎ
- พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

- บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่โบสถ์น้อย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล

- ทําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นสู่อาสนะภายในพระอุโบสถ

- พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าสู่ภายในพระอุโบสถด้านประตูซุ้มยอดมงกุฎ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โต๊ะหมู่บูชา

จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาส บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

- ไวยาวัจกรวัดอรุณราชวรารามอ่านตราตั้งเจ้าคณะภาค ๙ และตราตั้ง ขานุการเจ้าคณะภาค ๙

- พระธรรมรัตนดิลก มอบตราตั้งเลขานุการเจ้าคณะภาค ๙

- เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ถวายเครื่องสักการะแด่พระธรรมรัตนดิลก

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : - การจัดพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พิธีกร : พระมหานพพร อริยญาโณ, พระครูปลัดประครอง สุปติฏฐิโต

สํานักงานเลขานุการ

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) โทร. ๐๘ ๙๔๘๗ ๗๓๔๑
พระครูวินัยธร จิรเดช จิรเดช โทร ๐๙ ๔๑๕๖ ๕๕๑๕

Reception ceremony of the Supreme Patriarch's order to appoint Phra Thammaratanadilok Director of the Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam as the abbot of Region 9

Schedule of the reception ceremony of the Supreme Patriarch's appointment to Phra Thammaratanadilok Director of the Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam took the position of Preceptor Region 9 Thursday, June 17, 2021 at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

at 4:30 p.m.

- Monks and novices Wat Arun Ratchawararam Line up in the courtyard in front of the crown arch.
- Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

- Make merit, dedicate it to the royal merit
To Somdej Phra Chao Taksin the Great at the Noi chapel, 4 monks contemplating the requiem robes

- Make merit, dedicate it to the royal merit.
To His Majesty King Buddhalertla Naphalai, King Rama II at the Royal Monument 4 monks contemplating the robes

- The monks ascended to the seat in the Ubosot.

- Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Enter inside the ubosot at the top of the crown arch door Light incense and candles to worship the Triple Gems on the altar table

Light incense sticks and candles at the golden ornaments to pay homage to the former abbot Making merit for Thaksinanupthan, dedicated to the former abbot and Burapha Teacher

- Monks contemplating requiem robes

- Waiyawatara Wat Arun, read the seal of the Dean Region 9 and the seal of the Dean Region 9

- Phra Thammaratanadilok Awarded the certificate of establishment of the Secretary of the Dean of Region 9

- Secretary of the Dean Region 9, offering sacrifices to Phra Dhammarattanadilok

- Offering the four factors of Thai Dharma to the monks who are honored

- The monks are all dignified and blessed. is the completion of the ceremony

Note : - The ceremony is organized under the measures to prevent the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19).

- This schedule is subject to change as appropriate.

MC : Phra Mahanopporn Ariyano, Phra Khru Ladprakrong Supatitthito

secretary office

Phrakhru Laddilokwat (Chumphon) Tel. 08 9487 7341
Phrakhru Winaithorn Chiradet Chiradet call 09 4156 5515

最高宗主教任命帕塔瑪拉塔那迪洛的接待儀式僧團理事鄭王廟方丈擔任第 9 區方丈

最高祖師被任命為Phra Thammaratanadilok的接待儀式時間表僧團理事Wat Arun Ratchawararam 住持於 2021 年 6 月 17 日(星期四)在 Wat Arun Ratchawararam 的 Ubosot 擔任第 9 區導師曼谷亞伊曼谷

下午 4:30

- 僧侶和新手鄭王廟拉差瓦蘭在皇冠拱門前的庭院中排隊。
- 帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

- 做功德,把它奉獻給皇家功德
向 Noi 教堂的 Somdej Phra Chao Taksin 大帝致敬,4 位僧侶正在沉思安魂曲

- 做功德,把它奉獻給皇家功德。
在皇家紀念碑前獻給佛陀列拉·納法萊國王、拉瑪二世國王陛下4 位僧人觀修袈裟

- 僧侶們登上了 Ubosot 的座位。

- 帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持進入皇冠拱門頂部的ubosot內部點香燭供祭壇上的三寶

在金飾上點燃香燭和蠟燭,向前方丈致敬為Thaksinanupthan做功德,獻給前方丈和Burapha老師

- 考慮安魂袍的僧侶

- Waiyawatara Wat Arun, 閱讀第 9 區院長的印章和第 9 區院長的印章

- 帕塔瑪拉塔那迪洛榮獲九區院長秘書設立證書

- 第 9 區院長秘書向 Phra Dhammarattanadilok 供養

- 向受尊崇的僧人供奉泰國佛法的四支

- 僧人皆有尊嚴,有福氣。是儀式的完成

注意: - 儀式是根據防止冠狀病毒病 2019 (COVID-19) 傳播的措施組織的。

- 此時間表可能會適當更改。

主持人:Phra Mahanopporn Ariyano、Phra Khru Ladprakrong Supatitthito

秘書室

Phrakhru Laddilokwat(春蓬)電話:08 9487 7341
Phrakhru Winaithorn Chiradet Chiradet 電話 09 4156 5515

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ