ความรักสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งของคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดอรุณราชวราราม

ความรักสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งของคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดอรุณราชวราราม ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีประวัติการสร้างมากกว่า 250 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญคือ พระปรางค์วัดอรุณ ที่มีความสวยงามเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก มีรูปปั้นพญายักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์แห่งยักษ์ทั้งปวง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ปัจจุบันมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ท่านคือเทพเจ้าแห่งความเมตตา อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ

ปนิธานอันแรงกล้าของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม คือมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างแอปพลิเคชั่นสุดล้ำเป็นครั้งแรกของโลก เพื่ออำนวยความสดวกสบายแก่ท่านนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ด้วยการสร้างแอปพลิเคชั่น แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด ซึ่งสามารถเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพียงครั้งเดียว

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านเป็นผู้นำหลักในการจัดตั้งโรงทานเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านคือศูนย์รวมจิตใจของหมูคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นผู้นำในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน ยังความปราบปลื้มยินดีแก่พี่น้องประชาชนผู้พบเห็นในวัตรปฏิบัติอันงดงามของท่านเป็นอย่างยิ่ง

Love and unity are one of the novice monks at Wat Arun Ratchawararam. During the coronavirus pandemic (COVID-19) crisis

Wat Arun Ratchawararam royal palace It is a special first-class royal monastery. It is an important old temple with a history of building more than 250 years since the Ayutthaya period. There is an important ancient archaeological site. Prang of Wat Arun The beauty is accepted by Thais and foreigners around the world. There is a giant statue of Wat Chaeng. The giant of all giants which is sacred to hold the hearts of the people of Thailand in the whole country

At present, there is a venerable monk. Phra Thammaratanadilok The committee of the Sangha Sangha Council Region 9 is the abbot of Wat Arun Ratchawararam. His Majesty the King Phra Thammaratanadilok You are the god of mercy Much loved and respected by a group of monks and novices at Wat Arun Ratchawararam. It is the umbrella of Pho Rom Sai of the brothers and sisters of Wat Arun.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Strong aspirations of His Majesty the King Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam is determined to develop the prosperity of Wat Arun Ratchawararam to have the highest prosperity in every aspect Whether it is about the restoration of ancient monuments, important artifacts of Wat Arun Ratchawararam, the entire monastery

in terms of promoting tourism by creating the world's first state-of-the-art application In order to provide comfort and convenience to tourists who are interested in tourism the important ancient artifacts of Wat Arun Ratchawararam. by creating an application One app to travel around the temple which can visit the important ancient artifacts of Wat Arun Ratchawararam, both the monastery with a single QR code scan

During the corona virus epidemic crisis (COVID-19), Phra Det Phra Det Phra Luang Por Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam He was the main leader in setting up almshouses to provide food offerings to monks and novices in the monastery. And helping people's brothers and sisters during the coronavirus epidemic crisis (COVID-19)

You are the spiritual center of the group of monks and novices at Wat Arun Ratchawararam. He is the Rom Pho Rom Sai of the brothers and sisters of Wat Arun people. During the coronavirus (COVID-19) epidemic crisis led the development of the prosperity of Wat Arun Ratchawararam. to have the highest prosperity in every aspect It is also a great joy to the people who have seen your beautiful practices.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

愛與團結是鄭王廟的一位沙彌。在冠狀病毒大流行 (COVID-19) 危機期間

鄭王廟拉差瓦蘭皇宮這是一座特殊的皇家修道院。它是一座重要的古廟,自大城時期以來已有250多年的建築歷史。有一個重要的古代考古遺址。鄭王廟這種美麗被世界各地的泰國人和外國人所接受。有一個巨大的Wat Chaeng雕像。所有巨人中的巨人牽動著全國泰國人民的心是神聖的

目前,有一位尊貴的和尚。帕塔瑪拉塔那迪洛Sangha Sangha Council Region 9 的委員會是 Wat Arun Ratchawararam 的住持。國王陛下帕塔瑪拉塔那迪洛你是慈悲之神在鄭王廟受到一群僧侶和沙彌的愛戴和尊重。它是鄭王廟兄弟姐妹的 Pho Rom Sai 的傘。

強烈的願望國王陛下帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持決心發展鄭王廟的繁榮在各個方面都擁有最高的繁榮無論是關於古代古蹟的修復,還是鄭王廟的重要文物,整個修道院

通過創建世界上第一個最先進的應用程序來促進旅遊業為了方便對旅遊感興趣的遊客,鄭王廟拉差瓦蘭寺的重要古代文物。通過創建應用程序一款可以在寺廟周圍旅行的應用程序可以參觀鄭王廟拉差瓦蘭寺的重要古代文物只需掃描一個二維碼

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

在冠狀病毒流行危機 (COVID-19) 期間,Phra Det Phra Det Phra Luang Por帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持他是建立濟貧院的主要領導者,為寺院的僧侶和沙彌提供食物。並在冠狀病毒流行危機 (COVID-19) 期間幫助人們的兄弟姐妹

您是 Wat Arun Ratchawararam 僧侶和沙彌群的精神中心。他是鄭王廟人兄弟姐妹的 Rom Pho Rom Sai。在冠狀病毒 (COVID-19) 流行危機期間,鄭王廟 Ratchawararam 繁榮發展。在各個方面都擁有最高的繁榮看到你美麗功法的人,也是一種莫大的喜悅。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

 

แสกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code for a virtual tour of Wat Arun Ratchawararam in a virtual environment.
掃描二維碼,在虛擬環境中虛擬遊覽 Wat Arun Ratchawararam。


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ