พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับพระบัญชาให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าคณะภาค 9

บรรยากาศพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดี พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รับพระบัญชาให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าคณะภาค 9

นับเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง เป็นพิธีอันศักดิ์ยังความปราบปลื้มยินดีแก่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ พิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็น เจ้าคณะภาค 9 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และในพิธีเดียวกันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะภาค 9 ยังได้เมตตาแต่งตั้งให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด๊อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ดํารงตําแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ในคราวเดียวกัน

โดยในงานพิธีครั้งสำคัญนี้มีพระเถรานุเถระและสหธรรมิกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะศิษยานุศิษย์อาทิ ท่านอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ(หนุ่ยกาแฟโบราณ) และผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อจากทั่วประเทศ เดินทางเข้าร่วมมุทิตาสักการะแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

The atmosphere of the ceremony Phra Thammaratanadilok Director of the Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam Received an order to hold the position of Preceptor Region 9

It is a very auspicious ceremony. It is a sacred ceremony that brings joy to the monks at Wat Arun and the brothers and sisters of Wat Arun. Congratulations ceremony His Majesty the King Phra Thammaratanadilok Director of the Sangha Council Abbot of Wat Arun Ratchawararam that has been ordered by the Supreme Patriarch Appointed to hold the position of preceptor Region 9

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

and in the same ceremony His Majesty the King Phra Thammaratanadilok Director of the Sangha Council The abbot of Wat Arun Ratchawararam, the 9th Dean, has also kindly appointed Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Dr. Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Hold the position of secretary of the Region 9 Dean at the same time

In this important ceremony, there is the Elder Thera and the Saha Dharma of Phra Det Phra Det Phra Luang Por. Phra Thammaratanadilok A group of monks and novices at Wat Arun Ratchawararam with a group of disciples such as Mr. Awiruth Chanchaikittikorn Deputy Chief Justice of the Central Tax Court Major General Kosol Choojai, expert, Office of the Permanent Secretary for Defense

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Khun Akarawit Rattanaprasit (Wit Wat Arun), Khun Anek Chittakachonkiet (Ancient Coffee Nui) and devotees of Luang Pho from all over the country. Traveled to join Mutita to pay respects to congratulate this time at the Ubosot of Wat Arun Ratchawararam on June 17, 2021.

儀式的氣氛帕塔瑪拉塔那迪洛僧團理事鄭王廟拉差瓦蘭住持接到任教區9之位的命令

這是一個非常吉祥的儀式。這是一個神聖的儀式,為鄭王廟的僧侶和鄭王廟的兄弟姐妹帶來歡樂。祝賀儀式國王陛下帕塔瑪拉塔那迪洛僧團理事鄭王廟拉差瓦蘭住持太祖下令被任命為第9區的導師

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

並且在同一個儀式上國王陛下帕塔瑪拉塔那迪洛僧團理事Wat Arun Ratchawararam 的住持,第 9 任院長,也親切地任命了Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Wat Arun Ratchawararam 秘書博士 - Wat Arun Ratchawararam 助理住持兼任9區院長秘書一職

在這個重要的儀式中,有長老 Thera 和 Phra Det Phra Det Phra Luang Por 的 Saha Dharma。帕塔瑪拉塔那迪洛Wat Arun Ratchawararam 的一群僧侶和沙彌與一群弟子,如 Awiruth Chanchakittikorn 先生中央稅務法院副首席法官 Kosol Choojai 少將,國防部常任秘書長辦公室專家

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Khun Akarawit Rattanaprasit (Wit Arun)、Khun Anek Chittakachonkiet (古老的咖啡努伊) 和來自全國各地的鑾佛信徒。於 2021 年 6 月 17 日前往 Wat Arun Ratchawararam 的 Ubosot 與 Mutita 一起表達敬意以表示祝賀。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ