กำหนดการเชิญหิรัญบัฏ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

กำหนดการเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบุรพาจารย์ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.   
        -       พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปขึ้นสู่อาสนะภายในพระอุโบสถ
        -       พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี
                กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
                ประธานในพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถ
                จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
                และจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยถวายสักการะบุรพาจารย์
        -       พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้น สวดมาติกา-บังสุกุล
        -       ถวายเครื่องไทยธรรม
        -       พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
        -       พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๓๑ รูป รับทักษิณานุปทาน

พิธีต้อนรับหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.   
        -       ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี
                เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี
                ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ เครื่องยศสมณศักดิ์ และตั้งฐานานุกรม วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.   
        -       พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๕ รูปขึ้นสู่อาสนะภายในพระอุโบสถ
        -       พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี
                กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
                เดินทางถึงพระอุโบสถ
                จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
        -       เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล สมาทานศีล
        -       พิธีตั้งพระครูฐานานุกรมในพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี
                จำนวน ๘ รูป
                และพระครูฐานานุกรมในพระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี
                จำนวน ๔ รูป
        -       อ่านตราตั้งฐานานุกรม
        -       พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี มอบตราตั้ง
        -       พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
        -       เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
        -       พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์
        -       ถวายเครื่องไทยธรรม
        -       พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
        -       ถวายภัตตาหาร (กล่อง) แด่พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม

หมายเหตุ :
        - พิธีนี้จัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
        - กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พิธีกร : พระมหานพพร อริยาโณ ป.ธ.๙ 
          พระครูปลัดประครอง สุปติฏฺิโต
          พลอากาศตรีสุรินทร์ คุ้มจั่น 
          ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โภคาศรี
สำนักงานเลขานุการ        
         พระครูปลัดดิลกวัฒน์, ดร. (ชุมพร) โทร. ๐๘ ๙๔๘๗ ๗๓๙๑
         พระครูวินัยธร จีรเดช  จิรเตโช โทร. ๐๙ ๔๑๕๖ ๕๕๑๕
         โทร. ๐๒ ๘๙๑ ๒๑๘๕

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ