ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม  จันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม 

_____ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุม โดยก่อนการประชุม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะฯ ขอโอกาสถวายบทพระธรรมเทศนา เรื่อง “ภูมิกถา” เกี่ยวกับดินและวันดินโลก แด่กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences – IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงทางอาหารและสภาพแวดล้อม ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และทั่วโลก ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ จันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

: ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ