วัดอรุณราชวราราม ประกาศเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 
เรื่อง เปิดให้นมัสการพระปรางค์ และปูชนียสถานภายในวัดอรุณราชวราราม

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และวัดอรุณราชวราราม ได้มีประกาศปิดวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๘ เดือน เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมลดลง วัดอรุณราชวราราม จึงกำหนดเปิดให้เข้านมัสการพระปรางค์ และปูชนียสถานภายในวัดอรุณฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

โดยขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Wat Arun Ratchawararam royal palace Bangkok Announcing the official opening of the temple From Saturday, November 1, 2021 onwards
 
The story is open to worship Phra Prang. and the sanctuary inside Wat Arun Ratchawararam

As the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is rapidly expanding. and Wat Arun Ratchawararam has announced the closure of the temple From March 1, 2021 until October 31, 2021, for a period of 8 months in order to protect monks, novices and people from the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Due to the current situation of the epidemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Bangkok There was a decrease in the number of cumulative infections. Wat Arun Ratchawararam Therefore, it is set to open to worship Phra Prang. and the sanctuary inside Wat Arun From Saturday, November 1, 2021 onwards

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

By asking for the cooperation of all Buddhists to follow the government's announcement. or recommendations of the Ministry of Public Health or according to the Provincial Communicable Disease Control Committee in Bangkok area Strictly prescribed such as body temperature screening wearing a mask alcohol hand washing and spacing, etc.

鄭王廟拉差瓦蘭皇宮曼谷宣布寺廟正式開放從 2021 年 11 月 1 日星期六開始
 
這個故事是開放的崇拜帕普朗。和鄭王廟內的庇護所

隨著 2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 的流行情況迅速擴大。和鄭王廟已經宣布關閉寺廟從 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日,為期 8 個月,以保護僧侶、沙彌和人們免受 2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 的傳播

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

由於曼谷 2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 流行的現狀累計感染人數有所減少。鄭王廟拉差瓦蘭因此,它被設置為開放以供奉帕普朗。和鄭王廟內的聖殿從 2021 年 11 月 1 日星期六開始

通過要求所有佛教徒的合作來遵循政府的公告。或公共衛生部的建議或根據曼谷地區省傳染病控制委員會嚴格規定如體溫篩查戴著面具酒精洗手和間距等。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ