ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อมสมเด็จพระราชินี ทำพิธีเปิดพระปรางค์วัดอรุณ เมื่อปี 2511

ภาพต้นฉบับชุดประวัติศาสตร์ ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อมสมเด็จพระราชินี ทำพิธีเปิดพระปรางค์วัดอรุณ เมื่อปี 2511 ภาพเก่าอันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวราราม

ภาพเก่าต้นฉบับชุดนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวราราม เป็นภาพถ่ายจากฟิล์มสียุคแรกเมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำพิธีเปิดพระปรางค์วัดอรุณ เมื่อปีพุทธศักราช 2511 หลังจากทำการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายปี มีทั้งหมด 14 ภาพ

ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้รับมอบถวายจาก คุณวิทย์ วัดอรุณ (อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ที่เป็นสื่อกลางจากท่านเจ้าของผู้ครอบครอบภาพชุดนี้ น้อมถวายกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม เพื่อจัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของทางวัดที่กำลังจะจัดสร้างขึ้นในเร็วๆนี้

เพื่อรวบรวมภาพเก่าของโบราณสถานของวัดอรุณ รวบรวมภาพเก่าของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณที่สืบค้นมาได้ รวบรวมเรื่องราวและภาพทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวราราม ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานมากว่า 250 ปี ไว้ให้ลูกหลานชาววัดอรุณและพี่น้องชาวไทยในรุ่นต่อๆ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆต่อไปมิให้สูญหาย

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

และรวบรวมจัดทำบันทึกภาพต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ ได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการ 

ในครั้งนี้ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ได้นำภาพชุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ชุดนี้ไปสแกนเป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติแก่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และได้มอบหมายให้ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ 

ให้ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับชุดนี้ทั้ง 14 ภาพ ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายลงตามกาลเวลา ให้กลับมามีความคมชัดสมบูรณ์ดังเดิมมากที่สุด เพื่อส่งมอบภาพชุดดังกล่าวดังกล่าวกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม ไว้เป็นข้อมูลในการทำประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ต่อไป

The original picture of the historical series Image of King Rama IX with the Queen Opening ceremony of the Phra Prang at Wat Arun in 1968, a valuable old picture of Wat Arun Ratchawararam

This set of original old pictures is considered a valuable historical picture of Wat Arun Ratchawararam. It is a photograph from the first color film when His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great, His Majesty King Rama IX accompanied Her Majesty Queen Sirikit Her Majesty the Queen The Queen Mother Opening ceremony of Phra Prang at Wat Arun In the year 1968 after many years of restoration work, there are 14 images.

which the monks at Wat Arun Ratchawararam by Phra Det Grace Luang Pho Brahma Watcharamethi Member of the Sangha Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Received an offering from Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) who is a medium from the owner of this set. Bow down to return to Wat Arun Ratchawararam To be preserved in the museum of the temple that will be built soon.

To collect old pictures of the ancient site of Wat Arun Collect old pictures of the former abbot of Wat Arun that can be traced. Collect valuable historical images and stories of Wat Arun Ratchawararam. which has a long history of more than 250 years for the descendants of Wat Arun and Thai brothers and sisters in the next generation have continued to study and research various stories to not be lost

His Majesty the King Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Sangha Sangha Council, Region 9 abbot, Abbot of Wat Arun Ratchawararam He had the idea to find and collect the original image of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam. and the old images that have meanings are related to Wat Arun Ratchawararam still missing, can't find To collect the history of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam

and collect and produce various photographs that are related to the complete history of Wat Arun Ratchawararam have mercy on Phra Khru Lad Suwattana Ratanakun, Dr. (Chumphon), Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Secretary of Wat Arun Ratchawararam Secretary of the Dean of Region 9, Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chirateecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam and Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Principal of Wat Arun Ratchawararam School as an operation contact

This time, Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit), owner of Kachon.com newspaper. has taken this set of historically important images to be scanned into original files. to preserve as a treasure for the monks at Wat Arun Ratchawararam and assigned to Mr. Pornchai Soithong, a graphic designer who has expertise in retouching images.

Please help retouch all 14 original images that have been damaged over time. to come back with the most complete clarity as before to deliver the said images back to Wat Arun Ratchawararam to be used as information to continue making a complete history of Wat Arun Ratchawararam

歷史系列原圖拉瑪九世國王與王后的合照1968 年鄭王廟開幕式,珍貴的鄭王廟老照片

這套原始老照片被認為是鄭王廟的珍貴歷史形象。這是第一張彩色膠片的照片,當時普密蓬·阿杜德國王陛下瑪哈·普密蓬·阿杜德大帝、拉瑪九世國王陛下陪同詩麗吉王后女王陛下太后鄭王廟的帕普朗開幕式1968年經過多年的修復工作,共有14幅圖像。

Phra Det Grace Luang Pho 在鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶梵天守望者Sangha Sangha 理事會成員,第 9 區院長,Wat Arun Ratchawararam 住持收到 Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) 的供品,他是此套裝的擁有者的媒介。鞠躬並返回鄭王廟 Ratchawararam將保存在即將建成的寺廟博物館中。

收集鄭王廟古遺址的老照片收集可以追溯的鄭王廟前住持的舊照片。收集有關鄭王廟的珍貴歷史圖片和故事。為鄭王廟和泰國兄弟姐妹的後代傳承了250多年的悠久歷史一直在研究和研究各種故事不要丟失

國王陛下Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),僧伽委員會成員,第 9 區方丈,鄭王廟方丈他萌生了尋找和收集鄭王廟前住持原像的想法。和具有意義的舊圖像與鄭王廟有關還是不見了,找不到了收集鄭王廟前住持的歷史

收集和製作與鄭王廟完整歷史相關的各種照片憐憫Phra Khru Lad Suwattana Ratanakun, Dr. (Chumphon), Wat Arun Ratchawararam 助理住持鄭王廟秘書第 9 區院長秘書 Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chirateecho,鄭王廟助理方丈和 Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Wat Arun Ratchawararam 助理住持鄭王廟拉差瓦蘭學校校長作為操作聯繫人

這一次,Khun Wit Arun (Akarawit Rattanaprasit),Kachon.com 報紙的所有者。已將這組具有歷史意義的圖像掃描成原始文件。為鄭王廟的僧侶們珍藏並分配給在修飾圖像方面具有專業知識的平面設計師 Pornchai Soithong 先生。

請幫助潤色所有 14 張隨時間損壞的原始圖像。像以前一樣以最完整的清晰度回來將上述圖像集送回 Wat Arun Ratchawararam用作信息以繼續製作 Wat Arun Ratchawararam 的完整歷史

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ