เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

ประวัติ

พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ  โกวิโท ป.ธ.๙)

 

ชื่อ

 

พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ  โกวิโท  ป.ธ.๙)  อายุ  ๗๗  พรรษา  ๕๖   วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

 • กรรมการมหาเถรสมาคม
 • เจ้าคณะภาค ๙
 • เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร


สถานะเดิม

ชื่อ  สมเกียรติ  นามสกุล  พัตตพักตร์   เกิดวัน  ๒ ๑๐  ค่ำ  ปีมะแม  ตรงกับวันที่  ๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๘๖  นามบิดา  นายทองสี  นามมารดา  นางอุ่ย  บ้านเลขที่  ๙๓  หมู่ที่  ๔  ตำบลเลิงแฝก  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

บรรพชา


 วัน  ๓  ฯ  ๖ ค่ำ  ปีวอก  วันที่  ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๔๙๙  ณ  วัดอัมพวันห้วยแคน  ตำบลเลิงแฝก  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

นามพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์ศีลคุณ วัดบ้าน กุดรัง  ตำบลกุดรัง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม


อุปสมบท

 วัน  ๒ ฯ  ๖  ค่ำ  ปีมะเส็ง  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  ณ  วัดนาโพธิ์ ตำบลกุดรัง  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

นามพระอุปัชฌาย์ พระครูชยธรรมานันท์ วัดนาโพธิ์   ตำบลกุดรัง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

 วิทยฐานะ


 • พ.ศ.๒๔๙๘  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลห้วยแคนราษฎรสามัคคี จ.มหาสารคาม
 • พ.ศ.๒๕๐๑  สอบไล่ได้  น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ.๒๕๑๔  สำเร็จชั้นบาลีเตรียมอุดมศึกษา  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๑๖  สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนสมัครสอบ  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๑๙  สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๒๕  สอบไล่ได้  ป.ธ.๙  สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 งานปกครอง


 • พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕   เป็นเจ้าคณะ  ๑๑ วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดอรุณราชวราราม
 • พ.ศ. ๒๕๓๔   เป็นเจ้าคณะ  ๔  วัดอรุณราชวราราม
 • พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๙   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 • พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๐  (ม.ค.- ต.ค. ๒๕๔๑)
 • พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๗   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๙
 • พ.ศ.  ๒๕๕๗ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค ๙ (๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 • พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
 • พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม


สมณศักดิ์

 • พ.ศ.  ๒๕๓๙   ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระเมธีวราภรณ์”  (๑๐  มิถุนายน  ๒๕๓๙) 
 • พ.ศ.  ๒๕๔๔   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชรัตนสุธี  ตรีปิฏกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี” (๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
 • พ.ศ.  ๒๕๔๙   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพเมธี  ศรีศาสนกิจ  ตรีปิฏกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม คามวาสี”(๙ มิถุนายน ๒๕๔๙)
 • พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่
 • “พระธรรม​ร​ั​ตน​ดิลก​ สาธก​ธรรม​วิจิตร​ นิวิฐศาสนกิจ​การี​ ตรีปิฎก​บัณฑิต​ มหาคณิสสร​ บวร​สังฆา​ราม​ คามวาสี”(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ผลงาน


 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  ประธานโครงการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนพระปริยัติสามัญ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน  ประธานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๕๗    ประธานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๕๗    ประธานโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  คณะสงฆ์ภาค ๙

sample69

ลำดับและประวัติเจ้าอาวาส

sample69

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

sample69

คณะสังฆาธิการ

sample69

สถานศึกษาในวัดอรุณ ฯ