คณะสังฆาธิการ


 • ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองวัดอรุณราชวราราม

  ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองวัดอรุณราชวราราม

 • ทำเนียบพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม

  ทำเนียบพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม

 • พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะ ๑

  พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) รก.เจ้าคณะภาค ๙
  กรรมการมหาเถรสมาคม
  รก.เจ้าคณะภาค ๙
  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระครูประทีปกิจจาภิรม เจ้าคณะ ๒

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  เจ้าคณะ ๒

 • พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ เจ้าคณะ ๓

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม,เจ้าคณะ ๓

 • พระศรีสุทธิเวที เจ้าคณะ ๔

  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระราชมหาเจติยาภิบาล เจ้าคณะ ๕

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 
  เจ้าคณะ ๕

 • พระเมธีรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะ ๖

  พระเมธีรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะ ๖

 • พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม เจ้าคณะ ๗

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะ ๗

 • พระปัญญาวิมลมุนี เจ้าคณะ ๘

  อาจารย์ใหญ่ ฝ่ายธรรม
  เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร)

  พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) 
  น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.บ.,ศษ.ม. ผจล.,
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

 • พระวินัยธรจีรเดช จิรเตโช

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  ผู้ช่วยเลขานุการวัดอรุณราชวราราม

 • พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

  ประวัติพระราชธีราจารย์

 • พระโสภณวชิราภรณ์

  รองอธการบดี มจร. ฝ่ายต่างประเทศ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

 • พระสุนทรกิจโกศล

  รองอธิการบดี มจร. ฝ่ายต่างประเทศ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
 • ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองวัดอรุณราชวราราม
 • ทำเนียบพระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม
 • พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าคณะ ๑
 • พระครูประทีปกิจจาภิรม เจ้าคณะ ๒
 • พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ เจ้าคณะ ๓
 • พระศรีสุทธิเวที เจ้าคณะ ๔
 • พระราชมหาเจติยาภิบาล เจ้าคณะ ๕
 • พระเมธีรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะ ๖
 • พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม เจ้าคณะ ๗
 • พระปัญญาวิมลมุนี เจ้าคณะ ๘
 • พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร)
 • พระวินัยธรจีรเดช จิรเตโช
 • พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 • พระโสภณวชิราภรณ์
 • พระสุนทรกิจโกศล

sample69

ลำดับและประวัติเจ้าอาวาส

sample69

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

sample69

คณะสังฆาธิการ

sample69

สถานศึกษาในวัดอรุณ ฯ